ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร

ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นอากร handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 ประเภทของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร 9                                                 Handshipping 768x402

ชิปปิ้ง เป็นทราบกันดีว่าสินค้าหรือของทุกชนิดที่นำเข้ามาหรือส่งออกจากราชอาณาจักร จะต้องผ่านพิธีการนำเข้าที่กำหนดโดยกรมศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งสินค้าจะถูกตรวจสอบโดยพิจารณาจากประเทศต้นทางและมีการเสียอากร

แต่อย่างไรก็ตาม สินค้านำเข้า-ส่งออกบางประเภทนั้น มีการยกเว้นการเสียค่าอากรในการนำเข้า มีอะไรบ้าง มาเช็คกันเลย…

1. ของส่งออกรวมทั้งของที่ส่งกลับไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบแต่ประการใด และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้ว

2. ของที่นำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการเสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา ซึ่งได้ออกให้ในขณะที่ได้ส่งออกแล้ว

3. รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นเกียรติในความดีเด่น ทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะหรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความสำเร็จหรือ พฤติกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ แต่รางวัลนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากรที่จะพึงพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร

4. ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง สุรา บุหรี่ ซิการ์หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้าติดตัวมา อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่งๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณ เช่น บุหรี่สองร้อยมวน สุรา 1 ลิตร

5. ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว และเจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

6. ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศล แก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

7. ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อ มีราคาไม่เกิน 1,000 บาทหรือของที่นำเข้ามาทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท

8. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า

9. ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

การใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรเลือกใช้บริษัทชิปปิ้งที่น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้อย่างราบรื่น โดย  Hand Shipping เป็นบริษัทชิปปิ้งจีน ที่มีระบบดำเนินการนำเข้าที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนักและปริมาตรสินค้า ตลอดจนเช็คค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระได้ตลอด 24 ชม.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการจัดเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก คลิก ที่นี่