Shipping จีน 8 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

Shipping จีน 8 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ Handshipping shipping จีน Shipping จีน 8 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ 222 768x402

Shipping จีน ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่มักสั่งซื้อสินค้าจากจีนเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ และใช้บริการ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ส่วนใหญ่มักขนส่งสินค้าทางน้ำหรือทางเรือ (Sea Freight) 

โดยเฉพาะ Shipping จีน ซึ่งนิยมการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น แถมยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่ได้เป็นสินค้าเร่งรีบเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการขนส่ง

อย่างไรก็ดี การนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาถึงขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถวางแผนการดำเนินงานและสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขนส่งสินค้าได้ทั้งหมด โดยขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ (Shipping จีน) ที่สะดวกและได้รับความนิยม คือ การขนส่งแบบ Door-To-Door เป็นการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. เริ่มต้นตั้งแต่โรงงานของผู้ผลิตหรือโกดังของผู้ส่งออก (Exporter) หลังจากผลิตและจัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) หรือสายการเดินเรือ (Shipping Line) เพื่อทำการจองระวางเรือขนส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง

2. เมื่อได้รับใบยืนยันการจองระวางเรือ (Booking Confirmation) จากบริษัทตัวแทนขนส่งหรือสายการเดินเรือที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งออกนั้นไปยังท่าเรือต้นทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการจอง

3. ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกจะมีหน้าที่ดำเนินการผ่านพิธีทางศุลกากรขาออกทุกครั้ง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง (Customs Broker) ให้ดำเนินการแทนได้ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการผ่านพิธีการศุลการ ได้แก่

ใบขนสินค้าขาออกต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 2 ฉบับ
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารประกันภัยหรือเอกสารตามที่ศุลกากรกำหนด

4. เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือต้นทาง (Port of Loading) สายการเดินเรือ ที่ใช้บริการจะยกตู้สินค้าขึ้นเรือและออกใบตราส่งสินค้า (Bill of Loading) ให้กับผู้ส่งออก เพื่อยืนยันการได้รับสินค้า แล้วเรียกเก็บค่าบริการ (Freight and Local Charges) จากผู้ส่งออก

5. เมื่อเรือบรรทุกสินค้าเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge) สายการเดินเรือจะยกตู้สินค้าลงจากเรือบรรทุก จากนั้นผู้นำเข้า (Importer) จะเป็นผู้ทำการติดต่อกับสายการเดินเรือนั้นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง (Local Charges) พร้อมกับนำใบตราส่งสินค้า ที่ได้รับจาก Shipper นำไปเปลี่ยนเป็นใบตราส่งสินค้า (Delivery Order) กับสายการเดินเรือเพื่อใช้ในการนำสินค้าออก

6. ผู้นำเข้าสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรขาเข้า โดยทำการบันทึกข้อมูล เอกสารสำคัญที่ใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่าน Service Counter ประกอบด้วย

ข้อมูลเรือเข้า
ใบตราส่งสินค้า
แบบรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน
ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ศุลกากรกำหนด

*เอกสารดังกล่าวนี้ จะถูกแปลงเป็นใบขนสินค้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเรือเทียบท่าและข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังกรมศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์

7. หลังจากผ่านพิธีทางศุลกากรขาเข้าแล้ว ผู้นำเข้านำใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร และใบปล่อยสินค้า (Delivery Order) ไปปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้า จากนั้นเตรียมรถสำหรับขนส่งสินค้าไปยังสถานที่หรือโกดังของผู้นำเข้า 

8. เมื่อรับสินค้ามาถึงสถานที่หรือโกดังแล้ว ผู้นำเข้าจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินจากต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ได้แก่

1.ภาษีนำเข้า ใช้สำหรับสินค้าทั่วไปหรือสินค้าพวกวัตถุดิบธรรมดาเท่านั้น

สูตรการคำนวณคือภาษีนำเข้า = (ราคานำเข้าสินค้าบนใบ Invoice x อัตราแลกเปลี่ยน) x อัตราภาษี + ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

2. ค่ารับใบตราส่งสินค้าหรือ Delivery Order (D/O)
เป็นตราสาร ที่สายการเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. FCL (Full Container Load) การบรรทุกสินค้าแบบเต็มตู้ และเสียค่านำตู้สินค้ามาลงไว้ที่ท่าเรือ โดยจะคิดค่าระวางตามจำนวนตู้
– ตู้ 20 ฟุต ใช้อัตรา 4,000 – 5,000 บาท ขึ้นไป
– ตู้ 40 ฟุต ใช้อัตรา 5,000 – 6,000 บาท ขึ้นไป

2. LCL (Less Container Load) การบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ และเสียค่าสินค้าเข้าโกดังพักสินค้าและออกเอกสารรับรองสิทธิ์การรับสินค้า คิดค่าระวางตามลูกบาศก์เมตร (CMB) หรือน้ำหนักปริมาตร (Weight Ton) ใช้อัตรา 3,500 – 4,500 บาท และคิดค่าส่วนเกินที่ประมาณ 1,500 บาท (วิธีคำนวณน้ำหนักปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) /1,000,000)

3. ค่าออกใบตราส่ง (Bill of Lading) เป็นค่าธรรมเนียม ที่บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแสดงสถานภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีการขนส่งไปกับบริษัทเรือ มีออกเป็นหลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original, Duplicate Original, Triple Original และ Copy Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บจากผู้ส่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร

นอกจากนี้ ยังอาจมีค่าใช้จ่าย Local Charge อื่นๆ เพิ่มเติมในการดำเนินการภายในท่าเรือ ผู้ส่งออกควรแจ้งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับผู้นำเข้าที่ปลายทางให้ทราบก่อนล่วงหน้า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการส่งออก-นำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียด รวมทั้งเลือกบริษัทขนส่งที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและไว้ใจได้อย่าง Handshipping ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้า(Shipping จีน)จากต้นทางถึงปลายทาง พร้อมระบบเช็คสถานะของสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยากนำเข้าสินค้าจากจีน นึกถึง Handshipping Shipping จีน ที่ร้านค้าพรีออเดอร์ไว้ใจ (อ่านวิธีเลือกการขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ เลือกขนส่งแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ)