Month: May 2020

Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้-Handshipping shippingจีน Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้ Shipping     4                                    19                               Handshipping 1024x536

Shippingจีน 4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้

4 กลยุทธ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ร้านค้าปลีกควรรู้ เพื่อช่วยบริหารร้านค้า ตลอดจนเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีความชำนาญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในช่วงวิกฤต

ชิปปิ้งจีน 7 ประเภทเรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้-Handshipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้จัก                7                                                            Handshipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน 7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้จัก

7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้จัก โดยเลือกใช้เรือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าและปริมาณ รวมถึงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19                                                                                               19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ:กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19

วิธีจัดการขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ : กรณีศึกษาจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือ Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ 5                                                 Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 ประเภทตู้ Containers ขนส่งทางเรือ ที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทางเรือมีความปลอดภัยสูงและมีความเสี่ยงต่ำที่จะทำให้สินค้าความเสียหาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท