นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อย-Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ความผิดทางศุลกากร ที่พบบ่อย                            5                                        Handshipping 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน เป็นการขนส่งสินค้าข้ามประเทศที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่ง

โดยจะต้องมีการเดินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกครั้ง 

         แต่ถึงอย่างนั้น ในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนกลับมีการกระทำความผิดทางศุลกากรอยู่บ่อยครั้ง ทำให้หลายคนถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากและได้รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งความผิดที่พบเจอได้บ่อยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

        1. การลักลอบหนีศุลกากร

         ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเป็นการนำเข้าหรือส่งออกของโดยที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากร ของควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี รวมไปถึงของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดก็ตาม โดยมีการกำหนดโทษผู้กระทำผิดสูงสุดไว้ คือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมภาษีอากรหรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับต่อความผิด 1 ครั้ง

        2. การหลีกเลี่ยงภาษีอากร

          ในการนำเข้าและส่งออกของที่ต้องชำระภาษีอากรที่จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง แต่ผู้กระทำผิดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมีโดยเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าภาษีอากรหรือจ่ายในจำนวนที่น้อยกว่าที่ต้องจ่าย เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือชนิดสินค้าเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออกที่จงใจหลีกเลี่ยงภาษี จึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกหนึ่งกระทง

          โดยโทษผู้กระทำผิดไว้สูงสุด คือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีและปรับเงินเป็น 4 เท่าของราคารวมภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ กล่าวคือ ปรับ 4 เท่าของภาษีที่ขาดกับอีก 1 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) และให้ยกของที่ซุกซ่อนไว้เป็นของแผ่นดิน

        3. การสำแดงเท็จ

         ความผิดฐานสำแดงเท็จ คือการสำแดงใดๆ ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งมีหลายลักษณะ ได้แก่

          –          การยื่นใบขนสินค้า คำสำแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราวหรือตราสารอย่างอื่นต่อกรมศุลกากรที่เป็นเท็จหรือกำกวมหรือชักนำให้หลงผิดในรายการใดๆ ก็ตาม

          –          การไม่ตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความสัตย์จริง

          –          การไม่ยอมหรือละเลย ไม่ทำ ไม่รักษาบันทึกเรื่องราว ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร หรือตราสารอื่นๆ ที่กฎหมายศุลกากรกำหนดไว้

          –          การปลอมแปลงหรือใช้เอกสาร บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอื่นหลังจากที่ทางราชการออกให้แล้ว

          –          การปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานศุลกากร ซึ่งพนักงานศุลกากรใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

         การกระทำเหล่านี้ถือเป็นความผิด แม้ว่าผู้กระทำจะมีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยมีโทษสูงสุดกำหนดให้ปรับเงินไม่เกิน 50,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

         4. นำเข้าหรือส่งออกของต้องห้ามและของต้องกำกัด

           ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายห้ามมิให้นำเข้า-ส่งออก เช่น วัตถุลามก ของที่แสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ ของละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ส่วนของต้องกำกัด คือ ของที่นำเข้า-ส่งออกได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลาก มีใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น โทษสูงสุดของผู้กระทำผิด 1 ครั้ง คือ ให้ริบของต้องห้ามและของต้องกำกัดและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

           5.  การฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร

             โดยปกติผู้นำเข้า-ส่งออกต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การบริการและการควบคุมจัดเก็บภาษี ไปจนถึงการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย หากมีการกระทำผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร เช่น การปฏิบัติพิธีศุลกากรผิดท่า การขอยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบใบขนสินค้าตามมาตรา 19 ทวิ ย้อนหลัง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับตามกฎหมายกำหนดในมาตรานั้น ๆ หากไม่ได้กำหนดไว้ตาม พรบ. ศุลกากร 2469 มาตรา 119 จึงได้กำหนดโทษไว้ให้ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

            ผู้ประกอบการที่นำเข้า-ส่งออกสินค้าด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน หรือผู้ที่ใช้บริการกับบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทขนส่งต่างๆ จะต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและโทษทางกฎหมาย อ่านต่อ 9 ข้อที่ต้องเช็ค ก่อนเลือกใช้บริษัทชิปปิ้ง

           Hand Shipping ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนครบวงจร บริการขนส่งทางรถและทางเรือ มีระบบนำเข้าที่ทันสมัย สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมระบบ Call Center ที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-18.00 น.