Month: March 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด-Handshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด                            5                                     Covid 19         Handshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด

จับตา 5 บริษัทดาวรุ่งในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด ธุรกิจบางอย่างกลับเป็นที่ต้องการใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีหลายบริษัทต้องการพนักงานจำนวนมาก

ชิปปิ้ง 5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 Shipping     5                                                                        19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้ง 5 มาตรการ คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19

5 มาตรการคืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกู้วิกฤตโควิด-19 เนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020-Handshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020            6                                          2020 Handshipping 1 1024x536

ชิปปิ้ง 6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020

6 เทรนด์การตลาดดิจิทัลมาแรงปี 2020 เพื่อธุรกิจเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเองให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤติ Covid-19-Handshipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 12                                    Covid 19 Handshipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน 12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19

12 แนวทางพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงขาลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง ท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าและบริการ